برچسب ها

مطالب مرتبط

  • خیلی خوب بود. عالییی

  • مزخرف

  • یاد پدر موشکی ایران حاج حسن طهرانی اینجا خالی هست . ای رهبرم تا جان در بدن داریم ما سربازان تو هستیم .(ملت+سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی)» انها امدن و ناجوان مردان گشتن ولی نگذاشتیم که بمانند ولی ما ملت ایران از همین خاک جواب آنها دادیم و خواهیم داد . به فرمایش رهبرم انها نمیتوانند به ما سیلی بزنند ما به آنها سیلی خواهیم زد این طور هم شد انها گوشی از سیلی ما را چشیدن و اگر دوباره بخواهند به ایران دست درازی کنند ان وقت سیلی بزرگی بر دهان انها خوایم زد